Works > Memoria


"This polaroid smell like wheat."


memories, memory, polaroid, instant film, analogue, analog, smell, memoria, remember, photo, keepsake, instant
Memoria 11
Polaroid 600
2008