Works > Memoria


"Those polaroids smell like her parfume."


memories, memory, polaroid, instant film, analogue, analog, smell, memoria, remember, photo, keepsake, instant
Memoria 8
Polaroid 600 diptych
2008